REGULAMIN

Regulamin obejmuje:
1) Regulamin serwisu określający ogólne zasady dotyczące zakupu i korzystania z Produktów Sprzedawcy oraz
2) Regulamin Wydarzenia określający szczegółowe zasady zakupu i udziału w Wydarzeniach (np. warsztatach, szkoleniach) będących przedmiotem umowy ze Sprzedawcą


REGULAMIN SERWISU

§1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
1. Produkty i usługi (dalej jako Produkty) oferowane w Sklepie są sprzedawane przez Kamila Ludwiczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KL GROUP KAMILA LUDWICZAK, NIP 7691691311 REGON: 473298562, adres: Kudrowice, nr 70 E, 95-200 Pabianice, dalej jako Sprzedawca.
2. Regulamin określa ogólne zasady dotyczące zakupu i korzystania z kursów on-line oraz innych usług AKADEMIA KAMILA LUDWICZAK oraz innych produktów/usług, w tym w zakresie dostępu do Platformy Dietetykonlajn (dalej jako Produkty). Regulamin określa także zasady nieodpłatnego udostępniania treści i usług cyfrowych przez Sprzedawcę (por. §13 Regulaminu).
3. Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą:
1) korespondencyjnie - .Kudrowice 70 E, 95-200 PABIANICE,
2) telefonicznie – 538296900
3) e-mailowo: kontakt@kamilaludwiczak.pl lub kontakt@dietetykonlajn.pl - w przypadku spraw dotyczących Platformy Dietetykonlajn.
4. Przed dokonaniem zakupu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 18.06.2023r.

Zgodnie z wymogami, wyznaczyliśmy punkt kontaktowy do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z Serwisu. Szybka i bezpośrednia komunikacja jest możliwa e-mailowo na podany wyżej adres e-mail.
Nota o prawach autorskich: Regulamin został stworzony we współpracy z Kancelarią radcy prawnego Kingi Konopelko http://www.kingakonopelko.pl). Kopiowanie oraz rozpowszechnianie niniejszego dokumentu bez zgody autora jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

§2 SŁOWNIK POJĘĆ
Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
2. Dzień roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon lub inny dowód zakupu wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;
4. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;
5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
6. Oferta – propozycja zawarcia umowy zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy);
7. Platforma Dietetykonlajn – strona internetowa https://dietetykonlajn.pl/, na której możliwe jest założenie Konta Profesjonalisty;
8. Profesjonalista – Klient uprawniony do założenia Konta na Platformie Dietetykonlajn, który:
1) ukończył co najmniej 2 rok studiów licencjackich na kierunku (specjalności) w zakresie dietetyki lub
2) ukończył co najmniej 2 rok studiów licencjackich na kierunku (specjalności) technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka lub
3) ukończył co najmniej 2 rok studiów szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w zawodzie dietetyk lub ukończenie co najmniej 2 rok studiów technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły w zawodzie technik technologii żywienia w specjalności dietetyka;
9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
11. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
12. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, co do której Klient otrzymuje dostęp w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video, audio);
13. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych;
14. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
15. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę;
16. Serwis - strona internetowa HTTPS://KAMILA-LUDWICZAK-DIETETYK-PSYCHODIETETYK.ELMS.PL lub www.akademiakamililiudwiczak.pl lub www.hipnotrening.pl
17. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
18. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
19. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
20. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta;
21. Wydarzenie – warsztaty, szkolenia lub inne kursy i spotkania stacjonarne organizowane przez Sprzedawcę,
22. Treść Użytkownika - informacje udostępniane, wytwarzane i/lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z usług Serwisu, m.in.:
a) opinie o Produktach, Usługach, Serwisie,
b) komentarze pod treściami udostępnionymi w Serwisie,
c) informacje zawarte na koncie Użytkownika widocznego w Serwisie,
d) treści postów i komentarzy na grupie Facebook lub na dedykowanych kanałach w social media,
e) tworzenie notatek w ramach platformy,
f) informacje udostępniane w ramach Konta Użytkownika dostępne dla innych Użytkowników.

§3 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY
1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania skutecznej płatności Ceny (o ile dotyczy) oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem postanowienia poniżej oraz postanowień Regulaminu wydarzenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. W sytuacji gdy termin pierwszej płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
6. W przypadku zawarcia umowy na prowadzenie Konta Profesjonalisty na Platformie Dietetykonlajn, zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę Konta Profesjonalisty zgodnie z § 7.
7. Sprzedawca ma prawo przewidzieć wpłatę zadatku jako warunek zawarcia Umowy (m.in. w przypadku Produktu w postaci wydarzeń).
8. W przypadku wyboru płatności cyklicznej lub ratalnej, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny za Produkt w całości. Zapłata pierwszej płatności, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Ceny w całości.
9. Płatność następuje z chwilą skutecznej płatności, tj. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§4 CENA
1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.
2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów (np. opłaty transakcyjnej), które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
5. Sprzedawca ma prawo udostępnić Produkt nieodpłatnie (bez konieczności zapłaty Ceny lub zapisu do newslettera). Sprzedawca ma prawo także udostępnić Produkt nieodpłatnie w zamian za zapis do newslettera (tj. w zamian za zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych); w takim przypadku zastosowanie znajdują postanowienia §13 [Newsletter oraz bezpłatne treści/usługi cyfrowe].

§5 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Sprzedawca korzysta z usług PayU S.A. do oferowania płatności on-line. Możliwe jest też dokonywanie płatności przez TubaPay i Paypal lub za pośrednictwem innych podmiotów świadczących usługi płatności on-line.
3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Serwis.
4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
5. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności);
3) zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
4) zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
6. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.
7. W celu uzyskania dostępu do Produktu, Klient musi dokonać rejestracji Konta Klienta w Serwisie.
8. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Sprzedawcę.
9. Wyklucza się możliwość zakupu Usługi anonimowo, bądź pod pseudonimem.
10. Dostęp do Usługi może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Produktu w Serwisie, bądź nieograniczony czasowo. Sprzedawca może przewidzieć darmowy okres próbny.
11. Klient nie ma obowiązku zawarcia Umowy o świadczenie Usługi na kolejny okres czasowy. W przypadku gdy Klient nie opłaci dostępu do Produktu na kolejny okres rozliczeniowy, dostęp do Produktu może zostać zablokowany, a umowa rozwiązana.
12. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.

§6 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Produkty elektroniczne
1. W zależności od rodzaju Produktu, dostęp do Produktu elektronicznego zostanie udzielony poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres e-mail:
1) linku do logowania do Platformy Sprzedawcy/Serwisu, w ramach której Produkt został udostępniony wraz z danymi do logowania;
2) linku do pobrania Produktu elektronicznego,
3) w inny sposób dostosowany do specyfiki Produktu.
2. Dostęp do Produktu elektronicznego zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po zawarciu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
3. W przypadku Produktu elektronicznego w postaci nagrań wideo, możliwe jest korzystanie z Produktu wyłącznie poprzez jego odtwarzanie (streaming). Zakazane jest udostępnianie linku do ww. nagrań osobom trzecim. Więcej informacji dot. praw autorskich znajduje się w §10 Prawa autorskie i licencje.
4. W przypadku Produktu elektronicznego takiego jak np. kursy/szkolenia lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne w całości niezwłocznie po zakupie, materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu/szkolenia zgodnie z harmonogramem.
5. Dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
Transmisje on-line (m.in. webinary, spotkania mentoringowe grupowe, wyzwania, spotkania kohortowe)
6. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do transmisji on-line, Klient otrzyma link do transmisji on-line, pod którym odbywa się transmisja najpóźniej przed terminem transmisji on-line. Dostęp zostanie przesłany na e-mail wskazany przez Klienta, o ile nic innego nie wynika z oferty.
7. W przypadku gdy Klient nie może uczestniczyć w spotkaniu, uzyskuje dostęp do nagrania. Transmisje on-line mogą być nagrywane przez Sprzedawcę. Informacja o tym, czy Cena obejmuje dostęp do nagrania transmisji wynika z Opisu Produktu.
8. W związku z możliwością nagrywania transmisji on-line, Sprzedawca uregulował w niniejszym Regulaminie także kwestie utrwalania wizerunku. [§14 Wizerunek]
Dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform
9. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania dostępu i udzielenia odpowiedzi na pytania wstępne zadane w formularzu dostępowym (niezbędne do weryfikacji dostępu), lub w terminie wynikającym ze specyfiki Produktu/Oferty.
10. Klient ma obowiązek przestrzegać Regulaminu Facebooka dostępnego na stronie Facebook [LINK] oraz Regulaminu grupy.
11. Z uwagi na charakter platformy i możliwość dzielenia się przez Klienta swoim wizerunkiem, Sprzedawca uregulował w niniejszym Regulaminie także kwestie utrwalania wizerunku oraz przetwarzania danych wrażliwych Klienta. [§14 Wizerunek]
Usługi subskrybcyjne (w tym m.in. dostęp do Platformy Dietetykonlajn)
12. W przypadku świadczenia Usług w modelu subskrypcyjnym, w tym w przypadku dostępu do Produkty na czas określony, o ile nic innego nie wynika z Oferty:
1) Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w zamówieniu (tzw. okres rozliczeniowy rozumiany jako okres płatności),
2) W przypadku gdy umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej do dnia poprzedzającego termin obowiązywania umowy, umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres rozliczeniowy. W celu skutecznego przedłużenia Umowy na kolejny okres rozliczeniowy, Klient ma obowiązek dokonać zapłaty Ceny za kolejny okres rozliczeniowy. Wypowiedzenie można złożyć na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie bez podania przyczyny lub poprzez kliknięcie opcji dostępnej w ramach Konta Użytkownika.
3) W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony możliwe jest jej rozwiązanie z ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
4) Miesiąc kalendarzowy należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności (np. składając zamówienie 1 lutego o godz.: 10:00, dostęp kończy się 1 marca o godz.: 9:59:59).
13. Szczegółowe informacje dot. korzystania z Platformy Dietetykonlajn znajdują się w §7.
Konto Użytkownika/ Konto Profesjonalisty
14. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika (dalej także jako Konto Użytkownika, Konto), tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika z zastrzeżeniem ust. 15. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas trwania dostępu do Produktu w związku z zakupem którego Konto Użytkownika zostało utworzone.
15. W przypadku Konta Profesjonalisty na Platformie Dietetykonlajn (dalej jako Konto Profesjonalisty, Konto), Sprzedawca tworzy dla Profesjonalisty Konto Profesjonalisty, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu odpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta (o ile nic innego nie wynika z Oferty). Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Profesjonalisty jest zawarta na czas wskazany w zamówieniu. Więcej informacji znajduje się w §7 Regulaminu.
16. Klient nie może udostępniać Konta osobom trzecim lub posiadać kilka Kont.
17. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do złożenia zamówienia. Założenie Konta jest konieczne także do uzyskania dostępu do Konta, oraz dostępu do Produktu.
18. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące
Konta. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta/Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
19. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
20. Usunięcie Konta może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta.
21. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta:
1) z ważnych przyczyn po uprzednim wezwaniu Klienta do zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie pod rygorem rozwiązania Umowy (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub godzące w godność, integralność, dobre imię lub wizerunek Sprzedawcy lub innych osób.
2) bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).
Konsultacje
22. Szczegółowe informacje dotyczące usługi znajdują się w Ofercie.
23. Pod pojęciem godziny należy rozumieć 60 minut, o ile z Oferty nie wynika inaczej.
24. Konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta terminu ze Sprzedawcą drogą e-mailową i/lub w formie wiadomości sms i/ lub poprzez udostępniony kalendarz on-line (w przypadku, gdy został udostępniony) – o ile nic innego nie wynika z Oferty.
25. W przypadku konsultacji zamawianej jako samodzielny produkt, Klient może skorzystać z usługi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakupu, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
26. W przypadku konsultacji stanowiących dodatek do innego Produktu (dalej jako Produkt główny), Klient może skorzystać z konsultacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakupu Produktu głównego, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
27. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu usługi. Warunkiem zmiany jest odwołanie terminu usługi najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu. W przypadku nieodwołania usługi zgodnie z ww. zasadami, usługa zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie na wskazany w Regulaminie adres e-mail lub numer telefonu lub za pośrednictwem narzędzi do rezerwacji wizyt (np. calendly).
Wydarzenia (warsztaty, szkolenia oraz inne spotkania stacjonarne)
28. Dokonując zakupu Produktu w postaci prawa do uczestnictwa w Wydarzeniu, Klient zapewnia sobie możliwość uczestniczenia w Wydarzeniu.
29. Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji usługi, harmonogramu i programu znajdują się w Ofercie.
30. W pozostałym zakresie zasady organizacji Wydarzenia określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – Regulamin warsztatów.
Pozostałe informacje dot. Produktów
31. Sprzedawca z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania transmisji on-line lub Szkolenia/konsultacji najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wydarzenia, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin wydarzenia, o czym Klient zostanie powiadomiony..
32. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.
33. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku, materiału lub dostępu do Platformy Sprzedawcy lub innych platform, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
34. Z Produktu Sprzedawcy ma prawo korzystać wyłącznie jedna osoba (o ile nic innego nie wynika z Oferty). W przypadku gdy Uczestnikiem ma być inna osoba niż Klient, Klient wskazuje to Sprzedawcy na etapie składania zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W takim przypadku, Klient zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania Regulaminu.
35. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi znajdują się w Ofercie.
36. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty.

§7 PLATFORMA DIETETYKONLAJN
1. Sprzedawca świadczy usługi polegające na informowaniu o praktyce zawodowej Profesjonalistów na Platformie Dietetykonlajn.
2. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami o Profesjonalistach.
3. Sprzedawca umożliwia Profesjonalistom założenie Konta Profesjonalisty na Portalu Dietetykonlajn.
4. Profesjonalista może posiadać wyłącznie jedno Konto Profesjonalisty na Platformie.
5. Logowanie do Konta odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedawcę.
6. Do założenia Konta Profesjonalisty konieczne jest podanie podstawowych informacji o Profesjonaliście oraz akceptacja Konta Profesjonalisty przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca weryfikuje Konto Profesjonalisty w celu jego akceptacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Zawarcie umowy na prowadzenie Konta Profesjonalisty na Platformie Dietetykonlajn, następuje z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę Konta Profesjonalisty.
8. Podstawowe informacje o Profesjonaliście obejmują: imię i nazwisko oraz inne dane identyfikacyjne, wykształcenie, specjalizację, zakres usług, informacje o jednostkach chorobowych.
9. Profesjonalista ma prawo udostępnić w ramach Konta Profesjonalisty dodatkowe informacje, w tym:
1) link do strony internetowej Profesjonalisty oraz linków do profilu Profesjonalisty w mediach społecznościowych
2) link do strony z kalendarzem Profesjonalisty, za pośrednictwem którego istnieje możliwość umawiania wizyt/konsultacji (np. kalendarz w aplikacji Calendly) – o ile Profesjonalista chce udostępnić;
3) link do flagowego produktu Profesjonalisty np. produktu elektronicznego/link do sklepu Profesjonalisty). Link będzie podpięty do Opisu Konta Dietetyka,
4) link do katalogu produktów oferowanych przez Profesjonalistę na Platformie Web to Learn w ramach Programu afiliacyjnego (więcej w §8)
5) zdjęcia Profesjonalisty.
10. Poprzez dodanie zdjęcia na Platformę, Profesjonalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku zgodnie z §14.
11. Zamieszczając zdjęcia na Portalu, Profesjonalista udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęć na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
12. Zakazane jest publikowanie zdjęć innych osób lub innych materiałów graficznych zamiast zdjęcia (np. logo/logotypu), a także publikowanie zdjęć, które mogłyby podważać profesjonalny charakter Serwisu.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Profesjonalistę informacji, w tym w szczególności w zakresie uprawnień zawodowych Profesjonalisty lub posiadanych kwalifikacji zawodowych w celu oceny spełniania przez Profesjonalistę wymogów, o których mowa w §2 ust. 8 (definicja Profesjonalisty).
14. Weryfikacja Profesjonalisty odbywa się w szczególności na podstawie dokumentów przedstawionych przez Profesjonalistę (m.in. dyplom ukończenia studiów, legitymacja studencka).
15. W przypadku gdy informacje udostępnione przez Profesjonalistę nie potwierdzają spełniania przez Profesjonalistę wymagań, o których mowa w §2 ust. 8 lub są sprzeczne z innymi warunkami opisanymi w Regulaminie, są nieprawdziwe, naruszają dobre imię Profesjonalisty, Sprzedawcy lub innych osób lub są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, Sprzedawca ma prawo odmówić:
1) akceptacji Konta Profesjonalisty,
2) opublikowania informacji na temat Profesjonalisty, a opublikowane informacje usunąć po wcześniejszym powiadomieniu Profesjonalisty.
16. Profesjonalista posiadając Konto Profesjonalisty ma prawo korzystać z Programu afiliacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę. Więcej o zasadach korzystania z Programu afiliacyjnego znajduje się w § 8.
17. Zakazane jest podawanie cen w ramach Konta Profesjonalisty. Portal ma służyć do promowania usług Profesjonalistów w oparciu o wykształcenie i doświadczenie, a nie w oparciu o cennik.

§8 PROGRAM AFILIACYJNY
1. Profesjonalista, który prowadzi działalność gospodarczą (działalność powinna być aktywna) w ramach Konta Profesjonalisty ma prawo dodać link do katalogu produktów oferowanych przez Profesjonalistę na Platformie Web to Learn w ramach Programu afiliacyjnego.
2. Dodanie Katalogu produktów do Konta Profesjonalisty jest możliwe pod warunkiem że:
1) sprzedaż produktu Profesjonalisty jest prowadzona za pośrednictwem Platformy Web to Learn (https://webtolearn.pl)
2) Profesjonalista wygeneruje Sprzedawcy link afiliacyjny, tj. unikalny link przypisany indywidualnie do Konta Sprzedawcy, za pomocą którego Sprzedawca poleca produkty Profesjonalisty potencjalnym Klientom.
3) Link afiliacyjny uprawnia Sprzedawcę do uzyskania wynagrodzenia w wysokości 20% ceny brutto produktu, który został skutecznie polecony. Pod pojęciem Skuteczne Polecanie rozumie się zamówienie i zakup przez Użytkownika produktu Profesjonalisty z wykorzystaniem Linku afiliacyjnego.
3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyboru i weryfikacji Profesjonalistów, którzy chcą wziąć udział w Programie. Współpraca w tym zakresie zawierana jest po uzyskaniu akceptacji Sprzedawcy.

§9 WARUNKI TECHNICZNE
1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
2) aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W celu skorzystania z Produktów, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
2) aktywnego konta poczty elektronicznej;
3) aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
4) konta na platformie społecznościowej Facebook lub komunikatora w przypadku, gdy z Oferty wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku.
5. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.
6. Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców oraz korzystanie ze skrzynki gmail.

§10 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE
1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
2) wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu,
3) odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
4) nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
7. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych.

§11 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I GWARANCJA
1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

§12 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ
1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.
7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową, o której mowa w §11 i §12 wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §11 Regulaminu.
9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
10. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§13 NEWSLETTER ORAZ BEZPŁATNE TREŚCI/USŁUGI CYFROWE
Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera
1. Udostępnianie przez Sprzedawcę materiałów nieodpłatnie odbywa się poprzez zapis na newsletter. W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o nowych wpisach blogowych lub materiałach udostępnianych przez Sprzedawcę w social media, zniżkach, aktualnych promocjach, bonusach, bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, wyzwaniach, szkoleniach oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę lub polecanych przez Sprzedawcę.
2. Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe udostępniane bezpłatnie w ramach newsletttera są wysyłane na wskazany przez Klienta adres e-mail.
3. W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniana/e jest:
1) treść cyfrowa (np. e-book, nagranie audio/wideo) - dostęp do treści zostanie wskazany w e-mailu i odbywa się np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika dołączonego do wiadomości, otworzenie treści w ramach platformy z materiałami,
2) prawo do skorzystania z bezpłatnego próbnego dostępu do Portalu Dietetykonlajn.pl i założenia bezpłatnego Konta na Portalu Dietetykonlajn.pl - dostęp do Portalu można uzyskać po zaakceptowaniu Regulaminu serwisu Dietetykonlajn.pl. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostępu do Portalu Dietetykonlajn, w tym czas trwania bezpłatnego dostępu określa Oferta.
4. Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Sprzedawcy do listy zaufanych odbiorców.
Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera
5. Dostęp do Newslettera i oferowanych w ramach newslettera produktów/usług możesz uzyskać:
1) nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie adresu e-mail, imienia lub innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów marketingowych/handlowych lub
2) odpłatnie – bez konieczności zapisu do Newslettera, tj. poprzez zapłatę kwoty 97 zł brutto za dostęp do treści/usługi cyfrowej udostępnianej bezpłatnie w ramach Newslettera (o ile nic innego nie wynika z Oferty). Aby dokonać zakupu, należy skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcę na wskazany w §1 adres e-mail lub w inny sposób wskazany do kontaktu.
6. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej Klient ma obowiązek:
1) podania danych osobowych wymaganych w ramach udostępnionego formularza zapisu,
2) zaakceptować Regulamin serwisu,
3) potwierdzić adres e-mail - w przypadku gdy na etapie zapisu wskazano konieczność potwierdzenia adresu e-mail (mechanizm double opt-in).
7. Umowa na świadczenie usługi Newslettera, w tym dostępu do nieodpłatnych treści/usług cyfrowych zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą:
1) skutecznego zapisania się do Newslettera (w przypadku nieodpłatnego dostępu),
2) z chwilą akceptacji Regulaminu sklepu i dokonania płatności za dostęp do treści/usługi cyfrowej (w przypadku odpłatnego dostępu).
8. Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z Oferty wynika inaczej. W przypadku nieuzyskania dostępu, należy zgłosić ww. brak Sprzedawcy.
9. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Newslettera, w tym na dostarczenie usługi i treści cyfrowej może nastąpić w trybie natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy:
1) należy kliknąć przycisk „Anuluj subskrypcję”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” lub przycisk analogiczny lub
2) skontaktować się z Usługodawcą przesyłając oświadczenie o rozwiązaniu Umowy e-mailowo lub w inny sposób wskazany w §1.
10. W przypadku gdy w ramach Newslettera, Klient otrzymuje bezpłatny próbny dostęp do Konta Profesjonalisty na Portalu Dietetykonlajn.pl, rozwiązanie Umowy przez Klienta wymaga przesłania Sprzedawcy oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2
11. Usługodawca korzysta z programu ActiveCampaign do wysyłki Newslettera udostępnianego przez Active Campaign LLC 1 N Dearborn St., 5th Floor, Chicago, Illinois 60602.
12. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy . W przypadku ActiveCampaign dane mogą być przekazywane poza EOG, co następuje w oparciu o zabezpieczenia przewidziane przez RODO (m.in. standardowe klauzule umowne).

§14 WIZERUNEK
1. Klient jest świadomy tego, że wizerunek Klienta/Uczestnika udostępniany przez niego w ramach współpracy ze Sprzedawcą, może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów edukacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy.
2. Klient – poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (webinarów/spotkań on-line) lub poprzez udostępnienie swojego wizerunku Sprzedawcy w inny sposób, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów wskazanych w ust. 1.
3. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
4. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.

§15 OPINIE O PRODUKTACH SPRZEDAWCY
1. Opinie dotyczące Produktów Sprzedawcy publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.
2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY /ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
1) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
3) przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
4) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
6) zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
6. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy, poza przypadkami opisanymi w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy na następujących zasadach:
1) z ważnych przyczyn po uprzednim wezwaniu Klienta do zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie pod rygorem rozwiązania Umowy (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub godzące w godność, integralność, dobre imię lub wizerunek Sprzedawcy lub innych osób,
2) bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).
7. W pozostałych przypadkach mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.

§17 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§18 GWARANCJA EFEKTU/ GWARANCJA SATYSFAKCJI
1. W przypadku gdy z Oferty wynika, iż Sprzedawca udziela Klientowi Gwarancji Efektu lub Gwarancji Satysfakcji (dalej jako Gwarancja Efektu), Klient ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy z zachowaniem prawa zwrotu uiszczonej Ceny.
2. Skorzystanie z uprawnień wynikających z Gwarancji Efektu jest możliwe pod warunkiem braku osiągnięcia przez Klienta efektów, które zostały zagwarantowane przez Sprzedawcę w ramach Programu (Produktu) pomimo zrealizowania Programu przez Klienta.
3. Aby skorzystać z uprawnień wynikających z Gwarancji Efektu należy:
1) przesłać oświadczenie o chęci skorzystania z Gwarancji Efektu na adres Sprzedawcy w terminie, o którym mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem przyczyny rezygnacji i informacji o efekcie, który nie został osiągnięty,
2) zrealizować Program (co jest potwierdzane m.in. przez oznaczenie ukończenia danych lekcji/modułu w Kursu),
3) wykonać działania wymagane przez Sprzedawcę jako gwarantujące osiągnięcie efektu w ramach Programu (Produktu) i wykazać ich realizację m.in. przez udostępnianie w skierowanej dla Klientów Programu zamkniętej grupie na Facebooku: GRUPA VIP
a) zdjęć posiłków, które są przygotowywane przez Klienta zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy w ramach Programu (publikacja powinna mieć miejsce co najmniej 2 razy w tygodniu),
b) podsumowania tygodnia m.in. z informacją co udało się Klientowi wdrożyć, jakie samopoczucie się z tym wiązało, jakie cele zostały wyznaczone na kolejny tydzień,
c) informacji o zrealizowaniu zadań oraz przedstawienie zadań, które należało wykonać w ramach danego modułu Kursu zgodnie z harmonogramem Programu.
4. W przypadku skorzystania z Gwarancji Satysfakcji na warunkach wskazanych powyżej, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wniesionej przez Klienta opłaty w pełnej wysokości w terminie 14 dni od chwili potwierdzenia spełnienia przez Klienta warunków korzystania z Gwarancji Satysfakcji na rachunek bankowy Klienta (zgodnie z jego żądaniem).

§19 TREŚCI UŻYTKOWNIKA
Niedopuszczalne Treści Użytkownika
1. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika Treści, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych DSA lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem.
2. Pod pojęciem „nielegalnych Treści” należy rozumieć nielegalne treści, produkty, usługi i działania.
3. Użytkownik nie może zamieszczać Treści, które:
1) mają charakter terrorystyczny,
2) są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
3) mają charakter SPAMu lub notorycznie pojawiają się w Serwisie bez uzasadnionego celu;
4) są obraźliwe, zawierają treść z określeniami uważanymi za mowę nienawiści, groźby, a także gdy zawiera treści podżegające do przemocy lub jej sprzyjające, treść wskazująca na nękanie, treść rasistowską, dyskryminującą, oczerniającą,
5) naruszają lub ograniczają prawa osób trzecich, w szczególności prawo do prywatności, prawo do wizerunku, prawo do ochrony danych osobowych, znaki towarowe lub prawa autorskie;
6) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej lub stanowią czyn nieuczciwej konkurencji,
7) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych;
8) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. oszustwom finansowym;
9) propagują faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
10) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę;
11) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby;
12) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
13) obrażają uczucia religijne.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że Sprzedawca:
1) nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika lub
2) podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika lub w inny sposób ograniczenia ich widoczność lub monetyzację, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.
5. Sprzedawca ma obowiązek powiadomić odpowiednie służby/organy ścigania w przypadku gdy Użytkownik mógł popełnić, popełnia lub może popełnić przestępstwo zagrażające życiu lub bezpieczeństwu osoby/osób oraz przekazać wszystkie dostępne mu informacje na ten temat.
Moderacja Treści Użytkownika
6. Sprzedawca w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika.
7. Sprzedawca przeprowadza weryfikację z zachowaniem należytej staranności, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym z poszanowaniem praw podstawowych odbiorców usługi, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.
8. Weryfikacja może następować uprzedzająco lub następczo, tj. po opublikowaniu Treści - w zależności od rodzaju Treści Użytkownika i udostępnionych funkcjonalności.
9. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników lub zostać usunięta z Serwisu lub w inny sposób może zostać ograniczona jej widoczność. Sprzedawca może też ograniczyć monetyzację ww. Treści.
10. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, poza działaniami dotyczącymi możliwości usunięcia/zablokowania Treści lub ograniczenia w inny sposób ich widoczności i/lub monetyzacji Sprzedawca może dokonać usunięcia Konta Użytkownika albo tymczasowo lub trwale uniemożliwić Użytkownikowi możliwość korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.
11. Sprzedawca ma obowiązek działać z należytą starannością, w sposób obiektywny, proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym zgodnie z wolnością wypowiedzi i informacji oraz innych praw podstawowych i wolności. Sprzedawca informuje o swojej decyzji wskazując jej uzasadnienie.
12. W przypadku podjęcia działań, o których mowa powyżej, Użytkownik, którego dotyczą podjęte działania, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie [por. Procedura odwoławcza].
Zgłaszanie Treści Użytkownika
13. Dowolna osoba lub dowolny podmiot mogą zgłosić Sprzedawcy obecność w Serwisie Treści Użytkownika, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA).
14. Zgłoszenie może nastąpić drogą e-mailową, na adres do kontaktu podany we wstępie Regulaminu, w tym z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu.
15. Zgłoszenie, o którym mowa w postanowieniu powyżej, powinno zawierać:
1) uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
2) wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL oraz dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
16. Zgłoszenie powinno umożliwiać identyfikację zgłaszającego, natomiast nie jest to element obowiązkowy, chyba że tożsamość jest konieczna do ustalenia, czy dane Treści stanowią potencjalne Treści nielegalne.
17. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres e-mail (o ile zgłoszenie zawiera informacje kontaktowe pozwalające na przesłanie potwierdzenia).
18. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy uniemożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, Sprzedawca może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia, w tym w szczególności gdy dotyczy to m.in. potwierdzenia posiadanych praw, które są potencjalnie naruszane. Brak uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Sprzedawcę, może stanowić podstawę do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
19. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Sprzedawcę w związku ze zgłoszeniem następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia pozwalającego na jego rozpatrzenie, chyba że z uwagi na rodzaj nielegalnych Treści, które są objęte zgłoszeniem oraz pilność działań, weryfikacja powinna nastąpić wcześniej (np. gdy Treści wiążą się z zagrożeniem życia lub bezpieczeństwa osób).
20. Sprzedawca przeprowadza weryfikację z zachowaniem należytej staranności.
21. Zgłaszanie i weryfikacja Treści ma na celu usunięcie informacji uznawanych za nielegalne Treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich, z tym zastrzeżeniem, że nie może prowadzić do nadmiernego naruszania wolności wypowiedzi i informacji innych Użytkowników.
22. W trakcie dokonywania weryfikacji Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników lub do podjęcia innych działań opisanych w niniejszych rozdziale.
23. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca może trwale zawiesić lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin lub w inny sposób ograniczyć ich widoczność lub monetyzację albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu,
24. W przypadku podjęcia działań, o których mowa powyżej, Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
25. W przypadku podjęcia działań, o których mowa powyżej lub ich niepodjęcia, Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie [por. Procedura odwoławcza]
26. W przypadku gdy z przyczyn technicznych lub operacyjnych, Sprzedawca nie może usunąć określonej informacji, Sprzedawca informuje o tym zgłaszającego.
27. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Sprzedawcę. Odwołania nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany.

Procedura odwoławcza
28. W przypadku, gdy:
a) Sprzedawca nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika lub nie ograniczył widoczności mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;
b) Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte lub których widoczność została ograniczona niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
c) Sprzedawca podjął decyzje w sprawie zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi, w pełni lub częściowo,
d) Sprzedawca podjął decyzje w sprawie zawieszenia lub zamknięcia konta
e) Sprzedawca podjął decyzje w sprawie zawieszenia, zakończenia lub ograniczenia w inny sposób możliwości monetyzacji informacji,
Użytkownik, który przekazał Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do
weryfikacji, może złożyć odwołanie.
29. Każda decyzja Sprzedawcy, o której mowa powyżej, musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy istnieją podstawy prawne do odmowy uzasadnienia decyzji. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
a) wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
b) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy Sprzedawcy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
c) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
d) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
e) jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z warunkami korzystania z usług, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tą podstawą;
f) jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
30. Odwołanie można złożyć: a) drogą elektroniczną na adres kontakt@kamilaludwiczak.pl lub kontakt@dietetykonlajn.pl b) korespondencyjnie - na adres ul. Kudrowice, nr 70 e, 95-200 Pabianice,
31. Odwołanie powinno zawierać niezbędne informacje pozwalające na jego rozpatrzenie, w tym m.in. dane identyfikacyjne i kontaktowe odwołującego się Użytkownika oraz szczegółowe uzasadnienie wskazujące na nieprawidłowości w decyzji Sprzedawcy.
32. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie odwołania drogą elektroniczną na wskazany e-mail.
33. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania.
34. W przypadku gdy odwołanie zawiera wystarczające podstawy do uznania, że decyzja Sprzedawcy jest nieprawidłowa/nieuzasadniona, Sprzedawca niezwłocznie uchyla swoją decyzję.
35. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Sprzedawcę/pod nadzorem personelu Sprzedawcy.

§20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
4) platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.
7. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
8. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
10. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności Polityka prywatności – Kamila Ludwiczak.


________________________________________
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Regulamin wydarzenia
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta podczas uczestnictwa w wydarzeniu będącym przedmiotem umowy ze Sprzedawcą (w dalszej części jako Wydarzenie, Warsztaty) i stanowi załącznik do Regulaminu serwisu.
2. Wydarzenia organizowane są przez Kamilę Ludwiczak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KL GROUP KAMILA LUDWICZAK, NIP 7691691311 REGON: 473298562, adres: ul. Kudrowice, nr 70 e, 95-200 Pabianice (dalej jako Sprzedawca).
3. Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą:
1) korespondencyjnie - Kudrowice 70 e 95-200 PABIANICE,
2) telefonicznie – 538296900 lub 602603208
3) e-mailowo: kontakt@kamilaludwiczak.pl.
4. W przypadku gdy Klient nie jest jednocześnie Uczestnikiem, Klient zobowiązuje się do zapoznania Uczestnika z ww. Regulaminem oraz do zobowiązania go do ich przestrzegania.

II. Informacje podstawowe dot. Warsztatów
1. Wydarzenia odbywają się stacjonarnie.
2. Wydarzenia organizowane są w formie wydarzeń otwartych. Wydarzenia mogą mieć ograniczoną liczbę miejsc.
3. Szczegółowy opis Wydarzenia, charakter Wydarzenia, program, terminy, wymiar czasowy, miejsce i sposób realizacji oraz cena znajdują się w Ofercie.
4. Wydarzenia mają charakter informacyjny, edukacyjny oraz rozwojowy.
5. Udział w Wydarzeniu nie może zastępować porady medycznej, leczenia lub terapii realizowanej przez lekarza lub inną osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych, w szczególności nie może zastępować diagnozy lekarskiej.
6. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
7. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

III. Płatność
1. O ile Oferta nie wskazuje inaczej, w przypadku Wydarzenia, Sprzedawca oferuje Klientowi następujące modele płatności:
1) płatność jednorazowa – w takim wypadku płatności należy dokonać z chwilą składania zamówienia lub w innym terminie, o ile Strony określiły termin płatności w ramach indywidualnych uzgodnień,
2) płatność w częściach - w takim wypadku płatności pierwszej raty stanowiącej zadatek należy dokonać z chwilą składania zamówienia. Pozostałą kwotę tj. drugą część, należy wpłacić nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów.
2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest opłacenie przez Klienta Ceny w pełnej wysokości.
3. Sprzedawca wskazuje, iż 40% Ceny Wydarzenia stanowi zadatek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Brak wpłaty w terminie zadatku, o którym mowa powyżej, powoduje anulację rezerwacji. Szczegółowe regulacje dot. zadatku określają przepisy kodeksu cywilnego.
4. W przypadku gdy Klient wykupił możliwość udziału w Wydarzeniu, ale nie może
w nim uczestniczyć, na każdym etapie ma on możliwość wskazania innej osoby, która w jego miejsce uczestniczyć będzie w Wydarzeniu. W takim wypadku powinien on wskazać Sprzedawcy osobę e-mailowo, której zamierza przekazać możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu w celu uwzględnienia jej na liście uczestników i przekazania jej koniecznych informacji.

IV. Organizacja Wydarzenia
1. Szczegółowy program Wydarzenia, a także zakres świadczonych usług określa Oferta.
2. Sprzedawca nie zapewnia Klientowi transportu do i z miejsca Wydarzenia. Klient zobowiązany jest zapewnić sobie transport we własnym zakresie. W razie jakichkolwiek trudności Sprzedawca oferuje pomoc lub wskazówki w znalezieniu najdogodniejszej opcji dojazdu do miejsca Wydarzenia.
3. Wszystkie dodatkowe koszty (np. dodatkowe posiłki, napoje, noclegi, itp.) niewymienione w Ofercie Wydarzenia, Klient zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie. Rozliczenie ww. kosztów następuje bezpośrednio w obiekcie między Klientem a podmiotem świadczącym ww. usługi. Sprzedawca nie uczestniczy w rozliczeniach między Klientem a ww. podmiotem.
4. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest opłacenie przez Klienta Ceny w pełnej wysokości.
5. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłączenie po przekazaniu Sprzedawcy zgody opiekuna prawnego.
6. Sprzedawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, a także wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowej organizacji Wydarzenia.
7. Sprzedawca oświadcza, że z uwagi na charakter i specyfikę Wydarzenia, a także indywidualne uwarunkowania zdrowotne każdego z Klientów, Sprzedawca nie odpowiada za osiągnięcie przez Klienta określonego (zamierzonego przez niego) rezultatu.
8. Z uwagi na charakter i specyfikę Wydarzenia, Klient przed ich rozpoczęciem powinien skorzystać z konsultacji lekarskiej w celu oceny, czy jego stan zdrowia pozwala bezpieczną na realizację ćwiczeń określonych w programie.
9. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwskazań zdrowotnych do realizacji ćwiczeń określonych w programie i związanych ze specyfiką Wydarzenia. W przypadku istnienia przeciwskazań zdrowotnych lub wątpliwości co do stanu zdrowia, Klient ma obowiązek poinformować o tym Sprzedawcę. Przeciwskazania do udziału w Wydarzeniu określone zostaną w Ofercie.
10. W przypadku gdy stan zdrowia Klienta nie pozwala na wykonywanie poszczególnych ćwiczeń w ramach Wydarzenia, powinien on o tym niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia w celu dobrania innych ćwiczeń.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, negatywne dla zdrowia skutki ćwiczeń w przypadku gdy Klient wykonał je wbrew zaleceniom i wytycznym Sprzedawcy lub zataił informacje ważne dla oceny możliwości udziału w ćwiczeniach lub podjął się ich wykonywania, pomimo tego, że stan zdrowia Klienta nie pozwalał na ich wykonywanie.
12. Z uwagi na charakter i specyfikę Wydarzenia, Sprzedawca zastrzega możliwość modyfikacji programu Wydarzenia w zakresie godzin rozpoczęcia poszczególnych wydarzeń/warsztatów.
13. Sprzedawca może zmienić program Wydarzenia z ważnych przyczyn (np. choroba prowadzącego poszczególne zajęcia, inne nieprzewidziane zdarzenia losowe). Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie oraz nowym programie Wydarzenia.
14. Gdy z powodu zmiany programu Wydarzenia, o której mowa powyżej, Klient nie może zrealizować usługi, Sprzedawca według wyboru Klienta:
– dokona zwrotu kosztów w formie vouchera do wykorzystania w Sklepie,
– lub dokona zwrotu kosztów bezpośrednio na rzecz Klienta.
W takim wypadku Klient może wskazać również inną osobę, która w jego miejsce uczestniczyć będzie w Wydarzeniu (o czym niezwłocznie powinien poinformować Sprzedawcę).
15. W ramach realizacji programu Wydarzenia, przewidziany jest dla Klientów również czas wolny. Sprzedawca informuje, że nie odpowiada za organizację aktywności dla Klientów w tym czasie.
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z ważnych przyczyn w przypadku gdy w ramach Wydarzenia, liczebność grupy spadnie poniżej minimalnej liczby osób, tj. 5 osób, o ile nic innego nie wskazano w Ofercie. Sprzedawca może także zaproponować Klientowi skorzystanie z innego Wydarzenia lub zmianę formy Wydarzenia lub zaproponować zmianę opłaty lub inny termin, a Klient ma prawo do odrzucenia nowej oferty.
17. Klient odpowiada za szkody wyrządzone na rzecz Sprzedawcy w związku z Wydarzeniem, a także za szkody wyrządzone przez Klienta na rzecz innego podmiotu, o ile do naprawienia ww. szkody zobowiązany będzie Sprzedawca. W przypadku gdy Klient nie jest jednocześnie Uczestnikiem, Klient odpowiada za ww. szkody z Uczestnikiem na zasadzie odpowiedzialności solidarnej.

V. Obowiązki Klienta
1. Klient podczas uczestnictwa w Wydarzeniu zobowiązany jest do:
1) przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
2) stosowania się do wskazówek i wytycznych Sprzedawcy oraz prowadzących zajęcia w ramach Wydarzenia,
3) bezwzględnego przestrzegania zasad korzystania z obiektu w którym organizowane jest Wydarzenie,
4) uczestnictwa w zajęciach w ramach Wydarzenia zgodnie z określonym przez Sprzedawcę programem.
2. W przypadku opuszczenia przez Klienta poszczególnych zajęć organizowanych w ramach Wydarzenia lub nieuczestniczenia w zajęciach, Klient nie jest on uprawniony do żądania od Sprzedawcy zwrotu części ceny uiszczonej za Wydarzenie.
3. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić wstępu do udziału w Wydarzeniu Klientowi, który narusza postanowienia Regulaminu narażając siebie lub uczestników lub osobę prowadzącą na niebezpieczeństwo lub który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie Wydarzenia.
4. Podczas trwania Wydarzenia niedozwolone jest spożywanie alkoholu przez Klientów.
5. Klient przez cały okres trwania Wydarzenia zobowiązany jest do posiadania indywidualnie wykupionego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

VI. Wizerunek Klienta
1. Klient – poprzez akceptację Regulaminu, a także dodatkowo przez udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie dla celów edukacyjnych, archiwizacyjnych, dokumentacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy. Sprzedawca może utrwalać, rozpowszechniać przebieg Wydarzenia, w tym wizerunek Klienta do celów reklamowych oraz promocyjnych Wydarzenia i marki Sprzedawcy w latach przyszłych za odrębną zgodą.
2. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
3. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób. W przypadku naruszenia ww. postanowienia, Sprzedawca, jak również inne osoby, których prawo do wizerunku zostało naruszone, mają prawo wystąpić z roszczeniem o zapłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia w związku z ww. działaniem.
4. Klient dokonując rejestracji Uczestnika (który nie jest Klientem) oświadcza, że uzyskał zgodę Uczestnika na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego wizerunku w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

VII. Dane wrażliwe
1. Z uwagi na specyfikę Wydarzenia, w tym to, że Klient może przekazać Sprzedawcy dane szczególnej kategorii/ dane wrażliwe, Klient jest świadomy tego, że przekazując w/w dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę do celów niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z Polityka prywatności – Kamila Ludwiczak.

VIII. Siła wyższa
1. W czasie trwania siły wyższej, Strony zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w jej wykonaniu. Postanowienie będzie miało zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu usługi.
2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Sprzedawcy lub Klienta, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, zaprzestanie funkcjonowania sieci Internet, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego lub inny stanów nadzwyczajnych.
3. Strona uprawniona będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w sytuacji,
w której niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje o powyższym drugą stronę, w sytuacji w której posiądzie przekonanie, że zdarzenie to uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie usługi.

IX. Postanowienia końcowe
1. Wydarzenia mają charakter zamknięty i nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają zapisy Regulaminu sprzedaży oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


Załącznik nr 2 do Regulaminu
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Nasze dane do kontaktu: KL GROUP KAMILA LUDWICZAK, kontakt@kamilaludwiczak.pl lub kontakt@dietetykonlajn.pl, Kudrowice 70 e, 95-200 Pabianice
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

________________________________________


Załącznik nr 3

Nasze dane do kontaktu: KL GROUP KAMILA LUDWICZAK, kontakt@kamilaludwiczak.pl lub kontakt@dietetykonlajn.pl, Kudrowice 70 e, 95-200 Pabianice
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*... dotyczącej*/polegającej na*.....

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)
Data .........................................................
* uzupełnić

________________________________________Załącznik nr 4
Nasze dane do kontaktu: KL GROUP KAMILA LUDWICZAK, kontakt@kamilaludwiczak.pl lub kontakt@dietetykonlajn.pl, Kudrowice 70 e, 95-200 Pabianice

FORMULARZ REKLAMACJI
(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową)
Dotyczy zamówienia nr: _________ z dnia ____
Dotyczy produktu: _____________ [opis produktu]

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową. Niezgodność Towaru z umową polega na: _____________ Niezgodność została stwierdzona w dniu _______________
Z uwagi na powyższe, proszę o: _____________ (wskazać roszczenie).

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)
Data ......................* uzupełnić


Załącznik nr 5
Jeśli zauważyłeś nielegalne treści, możesz je zgłosić zgodnie z warunkami naszego Regulaminu.
*Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kamila Ludwiczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KL GROUP KAMILA LUDWICZAK, NIP 7691691311 REGON: 473298562, adres: Kudrowice, nr 70 E, 95-200 Pabianic. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 16 DSA zgodnie z Polityką Prywatności.
ZGŁOSZENIE NARUSZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI UŻYTKOWNIKA
Data: ………………………
Dane zgłaszającego: ...................................................
Adres e-mail: ..............................................................
Zgłoszenie nielegalnych treści dotyczy Treści, które Zaznacz odpowiednie:
● mają charakter terrorystyczny,
● są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
● mają charakter SPAMu lub notorycznie pojawiają się w Serwisie bez uzasadnionego celu;
● są obraźliwe, zawierają treść z określeniami uważanymi za mowę nienawiści, groźby, a także gdy zawiera treści podżegające do przemocy lub jej sprzyjające, treść wskazująca na nękanie, treść rasistowską, dyskryminującą, oczerniającą,
● naruszają lub ograniczają prawa osób trzecich, w szczególności prawo do prywatności, prawo do wizerunku, prawo do ochrony danych osobowych, znaki towarowe lub prawa autorskie;
● służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej lub stanowią czyn nieuczciwej konkurencji,
● służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych;
● służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. oszustwom finansowym;
● propagują faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
● zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę;
● naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby;
● zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
● obrażają uczucia religijne.

Inne okoliczności uzasadniające uznanie treści za nielegalne:
……………………………………………………………………………………………………………………
Nielegalne Treści znajdują się (wskaż konkretny adres URL):
……………………………………………………………………………………………………………………
Dodatkowe informacje/ wyjaśnienia dot. nielegalnych Treści (wskaż dodatkowe informacje/okoliczności/dane, które pozwolą nam lepiej rozpatrzyć sprawę, wskaż je w tym miejscu):
……………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie Zgłaszającego:
Oświadczam, że zgłoszenie jest składane w dobrej wierze i przekonaniu co do tego, że informacje i zarzuty wskazane w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne (art. 16 ust. 2 lit. d Aktu o usługach cyfrowych).

…………………..
Podpis Zgłaszającego
(o ile dotyczy)

Copyright 2015-2023 © kamilaludwiczak.pl

Free Download

Sign up to download the Expert Yoga Guide

Enter your name and email to download this free guide

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close